Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1. Το Bizrupt, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Οργανισμός», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. 

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας του Οργανισμού, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bizrupt.gr, στο εξής η «Ιστοσελίδα» καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός δια ζώσης.

1.3. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και οι επισκέπτες της θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε τελική εγγραφή στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

1.4. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός, οι Χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον ο Οργανισμός. 

1.5. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

1.6. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. 

1.7. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

1.8. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Αν ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να απενεργοποιήσει ή διαγράψει άμεσα το λογαριασμό του ή/και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό του ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία ή στην Ιστοσελίδα. 

2.2. Επίσης, συμφωνεί ότι ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη απέναντι του ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής του στην Ιστοσελίδα ή σε τμήματά της.

2.3. Στα δεδομένα της Ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του Οργανισμού που διενεργούν εργασίες για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2.4. Με την χρήση των υπηρεσιών του Οργανισμού, ο Χρήστης αποδέχεται ως μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, ότι ο Οργανισμός δύναται να επικοινωνεί με τον Χρήστη, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει εισαγάγει στην Ιστοσελίδα στο σχετικό πεδίο του footer για την λήψη ενημερώσεων σχετικά με τη δράση του Οργανισμού. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για σελίδες σε subdomains της Ιστοσελίδας. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον σχετικές ειδοποιήσεις, μπορεί να απεγγραφεί από τις ενημερώσεις μέσω του σχετικού link απεγγραφής που υπάρχει στο κάθε email που αποστέλλει ο Οργανισμός. 

3. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

3.1. Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, ο Οργανισμός παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους. 

3.2. Η χρήση των Υπηρεσιών του Οργανισμού δεν δίνει στον Χρήστη κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες του Οργανισμού ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση. 

3.3. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο Οργανισμός δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερκείμενων συνδέσμων (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. Ο Οργανισμός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.4. Ο Οργανισμός δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

3.5. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει:

  • Χρήση του περιεχομένου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς.
  • Τροποποίηση ή αναστροφή μηχανικής οποιουδήποτε στοιχείου του Οργανισμού.
  • Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από τον Οργανισμό και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών.
  • Χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια του Οργανισμού.

4. Πολιτική Απορρήτου

Ο Οργανισμός δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του Χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου του Οργανισμού.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην αναγνώρισή σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων

Ο Οργανισμός ζητά από τον Χρήστη πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, για την πλοήγησή του.

Ο Οργανισμός διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους, σε συνδυασμό με το διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την Ιστοσελίδα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@bizrupt.gr

Πρόσβαση στα μηνύματα που ο Οργανισμός  λαμβάνει μέσω φόρμας επικοινωνίας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Οργανισμού στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά από ρήτρες εμπιστευτικότητας και από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο Οργανισμός δεν προωθεί σε τρίτους μηνύματα, τα οποία λαμβάνει, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και πάντα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

5. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

5.1. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγει στην Ιστοσελίδα. Ο Οργανισμός δεν έχει καμία υποχρέωση, ούτε ευθύνη, ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγει ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα. 

5.2. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και να πάρει κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση. 

5.3. Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Οργανισμού καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του Οργανισμού ή τρίτου.

5.4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του Οργανισμού για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά προς τον Χρήστη. 

6. Περιορισμός Ευθύνης

6.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με την ευθύνη του Χρήστη. Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή ανακτήθηκαν μέσω αυτής. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

6.2. Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν έχει ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτή παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην Ιστοσελίδα ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την Ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από τον Οργανισμό υπηρεσίες.

6.3. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. 

6.4. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

6.5 Ο Οργανισμός δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

6.6. Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει. Ο Οργανισμός δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την συγκεκριμένη παροχή η οποία δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο Χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού αποτελεί ένα επιπλέον προνόμιο και ότι ο Οργανισμός μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες μεταξύ άλλων για ανάρμοστη συμπεριφορά που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακατάλληλη, αγενή, βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο που ανεβάζει ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωση (groups / σελίδες) του Οργανισμού ή σε επικοινωνία με τους υπαλλήλους του Οργανισμού:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

6.7. Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραιτήτως επικαιροποιημένες και παρέχονται μόνο για αναφορά. 

7. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, μαθήματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτής, τα μεταδεδομένα και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτής, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Χρήστη

Ο Οργανισμός δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που ο Χρήστης μοιράζεται με αυτήν. Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν άλλα δικαιώματα που κατέχει σε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλει μέσω της Ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

Με τη δημοσίευση υλικού στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού, ο Χρήστης παραχωρεί μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια χρήσης του υλικού για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ.

Ο Χρήστης συναινεί να γίνονται ηχογραφήσεις διαδικτυακών σεμιναρίων που παρέχονται ως μέρος της Υπηρεσίας. Ο Οργανισμός λαμβάνει πριν κάθε σεμινάριο ρητή συγκατάθεση για αυτό, την οποία ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα. Ο Χρήστης συναινεί το όνομα, οι λέξεις, η φωνή του να χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ. Ο Οργανισμός θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη γραπτή άδεια του Χρήστη πριν χρησιμοποιήσει και διανείμει οποιοδήποτε έντυπο υλικό, ηχητικές ή οπτικές αναπαραστάσεις που αναφέρονται στον Χρήστη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

10. Λοιποί Όροι

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ του Οργανισμού και του Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας.

 Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Οργανισμού ισχύει για τη διάρκεια ζωής της κάθε Υπηρεσίας και του Οργανισμού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, ο Οργανισμός διαλυθεί ή παύσει να υπάρχει, ή αποφασίσει να μην παρέχει την εκάστοτε Υπηρεσία, τότε η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία αυτή τερματίζεται.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.

Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2022