Πολιτική Απορρήτου

Το Bizrupt είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Bizrupt (www.bizrupt.gr) δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών στοιχείων από τους χρήστες. Ωστόσο, μέσω της συμπλήρωσης στοιχείων για την εγγραφή στο newsletter του οργανισμού, την αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα που διαχειρίζεται ο οργανισμός, κ.λπ., το Bizrupt λαμβάνει προσωπικά στοιχεία, τα οποία οι χρήστες έχουν δώσει με τη συγκατάθεσή τους.

Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το Bizrupt, έχουμε συντάξει την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου, στην οποία περιγράφεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη που μπορεί να συλλέξει το Bizrupt δύναται να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου (κινητό ή/και σταθερό), στοιχεία εργασίας κ.α.

Με ποιους τρόπους συλλέγουμε δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη μπορούν να συλλεχθούν με προσωπική επαφή, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή. Πιο συγκεκριμένα, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται:

 • Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε κάποιο από τα προγράμματα που διοργανώνει το Bizrupt (Foundit, Get Hired, VentureGarden κ.ά.).
 • Με την αγορά εισιτηρίου για κάποια από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Bizrupt (Open Coffee Heraklion, Fuckup Nights Heraklion κ.ά.).
 • Με την εγγραφή στο newsletter του Bizrupt.
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Bizrupt.
 • Μέσω της φόρμας εθελοντή στην ιστοσελίδα του Bizrupt.
 • Μέσω της φόρμας υποστηρικτή στην ιστοσελίδα του Bizrupt.
 • Μέσω της φόρμας μέντορα στην ιστοσελίδα του Bizrupt.
 • Με την αποστολή βιογραφικού στο Bizrupt.

Tα δεδομένα που συλλέγει και αποθηκεύει το Bizrupt κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην Ιστοσελίδα  είναι για στατιστικούς σκοπούς και για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Κατά την επίσκεψη του Χρήστη, αποθηκεύονται:

 •  το όνομα του παρόχου internet που χρησιμοποιεί
 • ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκέφτηκε την Ιστοσελίδα
 •  οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας στις οποίες περιηγήθηκε
 • η IP του
 • η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το Bizrupt, περιγράφονται παρακάτω:

 • Η δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχής των απαραίτητων δεδομένων για την συμμετοχή ενός ενδιαφερόμενου ατόμου σε κάποιο από τα προγράμματα του Bizrupt ως συμμετέχων.
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχής των απαραίτητων δεδομένων για την συμμετοχή ενός ενδιαφερόμενου ατόμου σε κάποια από τις εκδηλώσεις του Bizrupt.
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχής των απαραίτητων δεδομένων για την συμμετοχή ενός ενδιαφερόμενου ατόμου σε κάποιο από τα προγράμματα του Bizrupt ως μέντορας.
 • Η αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του Bizrupt, στα άτομα που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.
 • Η δυνατότητα σύνδεσης με τα άτομα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον επικοινωνίας μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Bizrupt.
 • Η δυνατότητα αξιολόγησης ενός βιογραφικού σημειώματος που έχει αποσταλεί στο Bizrupt, για τρέχουσα ή μελλοντική θέση εργασίας.
 • Όταν το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις.
 • Όταν είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του Bizrupt.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα του Bizrupt περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες συνεργατών μας και άλλων φορέων. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και το Bizrupt δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές, κατά την επίσκεψη ενός χρήστη στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πολιτικών, ακόμα και αν έχει οδηγηθεί στις ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων από την ιστοσελίδα του Bizrupt.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Το Bizrupt σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες του Bizrupt στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Bizrupt τηρούνται και επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί τα παρακάτω:

 • Απόκτηση πρόσβασης σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί το Bizrupt.
 • Διόρθωση ανακριβών πληροφοριών ή δεδομένων που αφορούν στο χρήστη.
 • Οριστική διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί το Bizrupt.
 • Διαγραφή από λίστες επικοινωνίας στις οποίες έχει εγγραφεί ο χρήστης.

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ο χρήστης μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα στο info@bizrupt.gr

Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Οι πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Bizrupt συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το Bizrupt διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2022